Age Superfood

[ ASAYAKA V.5  ปี 2018]

” วัยต่าง  ปัญหาต่าง  ความต้องการที่แตกต่าง”   รวม Superfood [วิตามินสด] เพื่อตอบโจทยฺ์ปัญหาแต่ละ”วัย” เพื่อให้สามารถดูแลร่างกายบูรณาการ  (Anti-Aging  360) ด้วยปริมาณ (Doseที่เหมาะสมตามข้อมูลจากผู้ผลิตต่างประเทศ)

[วิตามินสด]: ผลิต-พัฒนาสินค้าทุก 1 ปีเพื่อรักษาประสิทธิภาพ  ความสด และเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเสมอ พร้อมปรับปรุงให้เหมาะกับคนไทย  จากข้อมูลสุขภาพ Co-Dev. (ผู้ร่วมพัฒนาสินค้า) ….ไม่ต้องทานวิตามินเป็นกำๆกันอีกต่อไป…เพิ่มเติม!